ข้อความด่วน

* รพ.สต.บ้านหลวงแจ้งการรับบริการคลีนิกเบาหวานความดันฯวันที่ 13 และ 15 ตุลาคม 2558 *ฉีดวัคซีน ในวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2558

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แจ้งผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 2,5,14,16,17 รับยา เดือนธันวาคม

          ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง จะให้บริการตรวจเลือดและจ่ายยาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต หมู่ที่  2,5,14,16,17  ในวัน อังคารที่ 15 ธันวาคม  2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
          จึงขอแจ้งให้ผู้ป่วย มารับยาตามกำหนด และผู้ป่วยเบาหวาน ขอให้งดน้ำงดอาหาร หลัง 24.00 น. เพื่อเจาะเลือดตรวจน้ำตาล

         จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบ

                                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                                               นางผ่องใส  โสดาวิชิต
                                                                                ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แจ้งผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 3 4 10 11 รับยาตามนัด

           ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง จะให้บริการตรวจเลือดและจ่ายยาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต หมู่ที่  3, 4 , 10 , 11  ในวัน อังคารที่ 8 ธันวาคม  2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
          จึงขอแจ้งให้ผู้ป่วย มารับยาตามกำหนด และผู้ป่วยเบาหวาน ขอให้งดน้ำงดอาหาร หลัง 24.00 น. เพื่อเจาะเลือดตรวจน้ำตาล

    จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบ

                                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                                               นางผ่องใส  โสดาวิชิต
                                                                                ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชุมประจำเดือน

 เรียน  อาสาสมัครสาธารณสุข ทั้ง 9 หมู่บ้าน

         ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อชื้แจงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 และรับค่าป่วยการ เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  2558 ในวันที่  8  ธันวาคม 2558  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านหลวง

         จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

                                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                                               นางผ่องใส  โสดาวิชิต
                                                                                ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แจ้งประชุมประจำเดือน อสม. 9 หมู่บ้าน

 เรียน  อาสาสมัครสาธารณสุข ทั้ง 9 หมู่บ้าน

         ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อชื้แจงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 และรับค่าป่วยการ เดือน กันยายน 2558 ในวันที่  13  ตุลาคม 2558  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านหลวง

         จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

                                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                                               นางผ่องใส  โสดาวิชิต
                                                                                ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง