ข้อความด่วน

* รพ.สต.บ้านหลวงแจ้งการรับบริการคลีนิกเบาหวานความดันฯวันที่ 13 และ 15 ตุลาคม 2558 *ฉีดวัคซีน ในวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2558

ศูนย์ข้อมูล


การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง

      ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและดำเนินการพิจารณาและรวบรวมข้อมูล ต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรเปิดเผยแก่ประชาชน ให้สามารถค้นคว้าและตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 58 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ยกเว้นเฉพาะข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ อาจไม่เปิดเผยก็ได้

ดาวน์โหลด พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๔

ขั้นตอนการขอข้อมูล
1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่สืบค้นเรื่องที่ต้องการได้ 2 วิธี คือ
    2.1 สืบค้นจากแฟ้มดรรชนีข้อมูลข่าวสาร
    2.2 สืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ จัดเตรียมไว้โดยสืบค้นผ่านเว็บไซต์
3. ถ้าต้องการสำเนาข้อมูลข่าวสารให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำเนาเอกสารดังกล่าว
4. กรณีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไม่มีข้อมูลตามที่ร้องขอ เจ้าหน้าที่จะประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลต่อไป
 

สถานที่ติดต่อ

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง 
 ม. 5 ตำบลนาพู่  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี

เปิดให้บริการ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โทรศัพท์
042-216362
บริการประชาชน

รายละเอียด พรบ ข้อมูลข่าวสาร พศ.๒๕๔๐
ดาวโหลดสื่อสุขศึกษาจากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

คำประกาศสิทธิผู้ป่วยเครือข่ายสถานบริการสุขภาพเพ็ญ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน คปสอ.เพ็ญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ.) เพ็ญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.อุดรธานี


ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน
หนังสือเวียนการจ้างหมแนวด แพทย์แผนไทย
ระเบียบการเงิน การคลัง การพัสดุ กองคลัง กรมควบคุมโรค
หนังสือ แจ้งการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง เดือน พย 54 และ ธค 54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
พรบ.เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน กฎสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย พรบ.
หนังสือเวียน ทางราชการ
ตัวอย่างแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
การติดเครื่องราชและบ่าชั้นระดับ ขรก.

แบบฟอร์มคำร้อง สสจ.อุดรธานี

เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอเพ็ญ

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐแผนที่เขตรับผิดชอบ

ข้อมูลประชากร
ข้อมูลเบื้องต้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
แผนที่ยุทธศาสตร์
ข้อมูลเบื้องต้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ปี ๒๕๕๕(pca)
ข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๕
ข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๔
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้